Chilli (男 / 正式搞手)

📱管理的群組 👯👯- Chill club2

大家好,我係正式搞手 Chilli🙆🏻‍♂️我仼何活動都會搞,重點係要夠Chill。 大家鍾意玩咩,就話我知,我就會搞!我地群好黃好暴力,成日組團去懲罰黃店,希望大家都多啲參加我哋搞嘅活動啦😎

#正式搞手 #酒局 #運動聚 #飯聚 #多水吹

November 19, 2020
No comments here yet...
Do you want to add a new comment?